Zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Narcyz” w Kielcach

Regulamin wjazdu pojazdami  mechanicznymi na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego ustala Walne Zebranie. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Zarząd ROD „NARCYZ” w Kielcach wprowadza następujące zasady wjazdu, wyjazdu i parkowania pojazdów osobowych, oraz innych pojazdów mechanicznych na teren ogrodu:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wjazd na teren ROD „NARCYZ” w Kielcach pojazdami mechanicznymi o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony, dowożącymi do działki nawozy, ziemię, obornik, materiały budowlane, itp.  lub odbierającymi z działki  zbiory warzyw, owoców i inne towary lub rzeczy, odbywać się może w okresie letnim, w dniach od 1 maja do 31 października przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 2. Wjazd na teren ROD „NARCYZ” w Kielcach  pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca,
  dla którego wykonywana jest dana usługa.
 3. Transport towarów masowych pojazdami mechanicznymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, z Prezesem lub V-ce Prezesem Zarządu.
 4. Uszkodzenia infrastruktury ogrodu działkowego, nawierzchni alejek, ogrodzeń, mienia Stowarzyszenia lub mienia działkowców dokonane przez wjeżdżające lub wyjeżdżające samochody zobowiązany jest naprawić na własny koszt działkowiec, który dokonał takich uszkodzeń lub na rzecz którego wjeżdżał lub wyjeżdżał samochód, który dokonał takich uszkodzeń.
 5. Bezwzględnie zakazany jest wjazd na teren ogrodu działkowego pojazdów jednośladowych, takich jak: motocykle, skutery, motorowery (o pojemności skokowej powyżej 50 cm3).
 6. Bezwzględnie zabronione jest na terenie ogrodu działkowego mycie, czyszczenie lub naprawianie wszelkich pojazdów mechanicznych, a szczególnie samochodów osobowych, motocykli lub motorowerów.

§ 2
Wjazd osób niepełnosprawnych

 1. Działkowcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby dowożące takich działkowców mają prawo wjazdu na teren ogrodu działkowego i alejki ogrodowe pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają lub dowożą takie osoby do działki przez cały rok.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na wjazd i parkowanie pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych jest złożenie pisemnego wniosku wraz z potwierdzeniem niepełnosprawności do Zarządu ogrodu.
 3. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bramy wjazdowe zostały oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi. Niestosowanie się do obowiązującego oznakowania skutkować będzie odpowiednimi sankcjami karnymi.
 2. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie ogrodu wynosi 5 km/h. Ograniczenie prędkości ma na celu wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na ogrodzie i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności dzieci, również wyeliminowanie zagrożenia pozbawienia spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu.
 3. Pierwszeństwo ruchu na terenie ogrodu w każdej sytuacji ma pieszy uczestnik ruchu.
 4. Kategorycznie zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu w czasie wiosennych roztopów oraz po   długotrwałych i intensywnych deszczach, potężnych nawałnicach, zalaniach bądź innych tego typu zdarzeniach, które są ciężkie do przewidzenia. W takich sytuacjach każdorazowo Zarząd będzie informował działkowców o czasowym zakazie wjazdu na teren ogrodu poprzez wieszanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz na stronie www.narcyzkielce.pl.
 5. Parkowanie i postój samochodów dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych, ewentualnie na  terenie dzierżawionej działki, jeżeli działka taka zostanie wyposażona  w odpowiednie miejsce postojowe. Postój samochodu w alejce ogrodowej należy ograniczyć wyłączne do czasu załadunku lub wyładunku.
 6. Klucze do bram wjazdowych wydawane będą działkowcom za opłatą (wartość klucza i kłódki). Działkowiec każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe zobowiązany jest do zamknięcia bramy na klucz.
 7. W stosunku do działkowca, który systematycznie będzie naruszał powyższe zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu, Zarząd może podjąć decyzję o czasowym lub całkowitym zakazie wjazdu pojazdem mechanicznym dla tego działkowca podejmując w tej sprawie uchwałę. Treść uchwały na piśmie musi być doręczona dla działkowca, którego dotyczy czasowy lub całkowity zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu.
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności i ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.